Riittävä liikunta on tärkeää lapsen terveydelle

Riittävä liikunta on oleellinen osa lapsen terveyden vaalimista

Lasten liian vähäinen liiimage (2)kunta on noussut usein lapsia koskevan keskustelun keskiöön, mikä ei olekaan ihme, koska riittävän ja päivittäisen liikunnan voidaan katsoa olevan osa lapsen asianmukaista perushoitoa. Se on välttämätöntä lapsen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle sekä normaalille kasvulle, koska se kehittää hänen motorisia taitojaan sekä hermostoaan. Liikkumisen määrän lisäksi vanhempien tulee pitää huolta siitä, että lapsi saa liikkua myös erilaisissa ympäristöissä, koska erilaiset ympäristöt tarjoavat liikkumiselle uudenlaisia haasteita sekä kehittävät erilaisia taitoja.

Liikunnan kautta lapsi harjoittelee oman kehonsa hahmottamista. Samalla hänen suhteensa ympäristöönsä kehittyy. Liikuntataitojen kehittyminen sekä liikunnasta saadut positiiviset elämykset kehittävät lapsen itseluottamusta sekä minäkuvaa. Ryhmäliikunta auttaa kehittämään sosiaalisessa kanssakäymisessä tarvittavia taitoja, jotka ovat erittäin tärkeitä elämän eri osa-alueilla. Leikki-ikäisille lapsille suositellaan reipasta liikuntaa päivittäin minimissään kahden tunnin ajan.

Vanhempien kannustavalla ja innostavalla suhtautumisella liikuntaan on suuri vaikutus lapsen liikuntainnostuksen heräämiseen

Vanhempien asenne liikuntaa kohtaan on erittäin merkittävä, koska lapsi pitää vanhempiaan esimerkkeinä ja imee näiden asenteet myös itselleen. Pienen lapsen kohdalla on tärkeää, että vanhemmat mahdollistavat lapsen liikkumisen myös sellaisissa tilanteissa, joissa tämä vaatii kärsivällisyyttä.

Lapsen ruutuajan rajoittaminen on nykyvanhempien tärkeimpiä tehtäviä, jotta lapselle jää riittävästi aikaa myös liikunnalle ja ulkoilulle. Liikuntaan innostaminen ja kannustaminen ovat tärkeä osa terveellisten elämäntapojen vaalimista. Liikunnallinen elämäntapa on helppo omaksua varhaislapsuudessa, mutta jos liikunnasta ei tule jo lapsuudessa luonnollinen osa elämää, on liikunnallisuuden omaksuminen myöhäisemmässä elämänvaiheessa usein vaikeaa. Lapsuudessa omaksuttujen elämäntapojen on todettu olevan luonteeltaan aika pysyviä.

Perheenjäsenten yhteiset liikuntahetket auttavat tuomaan liikunnan osaksi lapsen jokapäiväistä ja luonnollista arkea. Jo vauvaikäisen kanssa voi harrastaa liikuntaa, kuten vauva-uintia tai vauvajumppaa. Leikki-ikäisen kanssa liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat erittäin laajat, mutta myös hyötyliikuntamahdollisuudet kannattaa hyödyntää vaikkapa metsäretkien muodossa.

Sisätiloissa lasta voi kannustaa liikkumaan esimerkiksi erilaisten äänten tai musiikin tahdissa sekä erilaisissa tiloissa. Erilaiset rakenteet sekä telineet, kuten rappuset ja puolapuut, tarjoavat lapselle lisähaasteita, mutta niiden käytössä tulee ottaa huomioon lapsen taidot sekä ikä.